תקנון ונהלי הרשמה | מתנס גבעת זאב

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-5363388
givatzev@matnasim.org.il
פקס: 02-5361324

תקנון ונהלי הרשמה

תקנון והנחיות הרשמה

1. החוגים פועלים החל מה-1.9.2017 ועד 30.6.2018 למעט ימי חג וערבי חג ע"פ לוח חופשות מצורף. חוגים מסוימים פועלים גם בחודש יולי.

2. התשלום לחוגים הנו לעשרה חודשים בעת ההרשמה. המחיר הנקוב הנו לחודש אלא אם צוין אחרת.

 3. מחיר החוג אינו כולל ביגוד, אביזרים, סיורים לימודיים, תחרויות, מופעים, ספרי לימוד וחומרים שונים אלא אם צוין אחרת.

 4. חישוב עלות החוג מתבסס על מס' מפגשים בשנה לאחר קיזוז חגים וחופשות. חוג המתקיים פעם בשבוע יקבל 35 שעורים בשנה. חוג המתקיים פעמיים בשבוע יקבל 70 שעורים בשנה.

 5. המתנ"ס רשאי לשנות את מועדי החוגים, מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לשיקולים מקצועיים.

 6. משתתפי המתנ"ס מבוטחים בהתאם לנהלים ולהמלצות של החברה למתנ"סים.

 7. ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד ללא התחייבות כספית. במידה ומשתתף בחר להמשיך בפעילות שיעור הניסיון ייכלל בתשלום השוטף. החל מהשיעור השני על המשתתף להציג למדריך אישור המעיד על הסדר תשלום.

 8. הנרשמים באמצע חודש ישלמו בחודש שלאחריו עבור החודש השוטף בנוסף לחלקיות החודש שעבר.

 9. ההרשמה לפעילות במזכירות המתנ"ס. ניתן לבצע הרשמה טלפונית בכפוף לחתימה על התקנון.

 10. התשלום לפעילות מראש באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בלבד. ישנה אפשרות לשלם במזומן מראש ולכל השנה.

 11. הוראת קבע שלא תוצג חתומה ע"י הבנק – לא תטופל!

 12. דמי רישום למשפחה 45 ₪  לשנה יגבו בעת ההרשמה. הוראת קבע שחזרה או שיק שחזר יחויבו ע"פ תעריפי הבנק.  דמי ביטול יחויבו בסך 45 ₪ לחוג.

 13. יש להסדיר תשלום חוזר תוך שבעה ימים. תשלום חוזר שלא יוסדר יועבר לטיפול משפטי ע"ח הנרשם והפעילות תופסק לאלתר.

 14. ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים לאחר התראה מראש.

 15. ההנהלה רשאית להוציא משתתף מפעילות באם יתעוררו בעיות משמעת והתנהגות.

 16. תושב אשר חייב תשלום בגין פעילות במתנ"ס  לא יוכל להשתתף בכל פעילות עד להסדר החוב.

 17. ההנהלה רשאית להפעיל/לבטל/לשנות את מסגרת הפעילות באם לא ירשמו מספיק נרשמים.

 18. בגין העדר פעילות מצד המדריך יוחזר שיעור במועד אחר. במידה ולא ניתן יהיה להחזיר שיעור, יזוכה חשבון התושב בהתאם. היעדרות מפעילות של המשתתף אינה פוטרת את המשתתף מתשלום מלא של שכ"ל.

 19. הנרשם מסכים בזאת שלא לבטל ולא לשנות את ההרשאה לחיוב החשבון ללא אישור המתנ"ס.

 20. בקשות לביטולים/שינויים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במתנ"ס. לא יעשו ביטולים/העברות טלפוניות או באמצעות המדריך. אין ביטולים ראטרואקטיבים.

 21. ביטולים ושינויים יתקבלו עד ה-25 לחודש.

 22. ביטול בגין פציעה/מחלה על המשתתף להגיש אישור רפואי מרופא מקצועי באותו החודש. אין ביטולים ראטרואקטיבים

 23. התושב מאשר בזאת לשלוח אליו הודעות הקשורות לפעילות המתנ"ס בדוא"ל ו/או במסרון.

 24. עצם רישום לחוג מהווה הסכמה לקריאת התקנון ולקבלתו.

  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים