טפסים

בקשה לביטול /העברה של חוג -

אני החתום מטה
בהתאם לנוהל הביטולים שפורסם בתקנון, נרשם אשר מבקש לבטל את הרשמתו יחוייב בתשלום בעבור חודש הפעילות הנוכחי.
באם ההודעה על הביטול באה אחרי ה- 25 לחודש, תחוייב גם בעבור חודש הפעילות הבא.
למבטלים חוג ייגבו דמי ביטול בסך 45 ₪, בהתאם לרשום בתקנון.