טפסים

טופס הרשמה לחוגים 2017-18 -

עם הטופס נא לצרף תעודת שוטר/סוהר.
ידוע לי שאם ירשום את ילדיי ליותר מחוג אחד תהיה קרנות זכאית לגבות את הסבסוד ממשכורתי.
ידוע לי שחובה עלי להודיע לקרנות בפקס 03-6305070 במידה שיבטל את השתתפות ילדי בחוג לפני סוף השנה.
הנני מצהיר כי ידוע לי שחברת קרנות השוטרים בע"מ אינה משמשת כמפעילת החוגים ואינה אחראית באופן כלשהו ביחס לחוג ולאופן ניהולו.