טפסים

בקשה לביטול /העברה של חוג

בהתאם לנוהל הביטולים שפורסם בתקנון, נרשם אשר מבקש לבטל את הרשמתו יחוייב בתשלום בעבור חודש הפעילות הנוכחי.
באם ההודעה על הביטול באה אחרי ה- 21 לחודש, תחוייב גם בעבור חודש הפעילות הבא.
למבטלים חוג ייגבו דמי ביטול בסך 45 ₪, בהתאם לרשום בתקנון.

התקנון

תקנון והנחיות הרשמה - תשע"ט 2018-2019
1. החוגים פועלים החל מה-1.9.2018 ועד 30.6.2019 למעט ימי חג וערבי חג ע"פ לוח חופשות מצורף. חוגים מסוימים פועלים גם בחודש יולי. 
2. התשלום לחוגים הנו לעשרה חודשים בעת ההרשמה. המחיר הנקוב הנו לחודש אלא אם צוין אחרת.
3. מחיר החוג אינו כולל ביגוד, אביזרים, סיורים לימודיים, תחרויות, מופעים, ספרי לימוד וחומרים שונים אלא אם צוין אחרת. 
4. חישוב עלות החוג מתבסס על מס' מפגשים בשנה לאחר קיזוז חגים וחופשות. חוג המתקיים פעם בשבוע יקבל 35 שעורים בשנה. חוג המתקיים פעמיים בשבוע יקבל 70 שעורים בשנה. 
5. המתנ"ס רשאי לשנות את מועדי החוגים, מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לשיקולים מקצועיים. 
6. משתתפי המתנ"ס מבוטחים בהתאם לנהלים ולהמלצות של החברה למתנ"סים. 
7. החל מחודש אוקטובר שיעורי נסיון יהיו בתשלום במידה ומשתתף בחר להמשיך בפעילות שיעור הניסיון ייכלל בתשלום השוטף ועל המשתתף להוסיף את החלק היחסי של השיעור. החל מהשיעור השני על המשתתף להציג למדריך אישור המעיד על הסדר תשלום.
8. הנרשמים באמצע חודש ישלמו בחודש שלאחריו עבור החודש השוטף בנוסף לחלקיות החודש שעבר. 
9. ההרשמה לפעילות במזכירות המתנ"ס. ניתן לבצע הרשמה טלפונית בכפוף לחתימה על התקנון. 
10. התשלום לפעילות מראש באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בלבד. ישנה אפשרות לשלם במזומן מראש ולכל השנה. 
11. הוראת קבע שלא תוצג חתומה ע"י הבנק – לא תטופל! 
12. דמי רישום למשפחה 45 ₪ לשנה יגבו בעת ההרשמה. הוראת קבע שחזרה או שיק שחזר יחויבו ע"פ תעריפי הבנק. דמי ביטול יחויבו בסך 45 ₪ לחוג. 
13. יש להסדיר תשלום חוזר תוך שבעה ימים. תשלום חוזר שלא יוסדר יועבר לטיפול משפטי ע"ח הנרשם והפעילות תופסק לאלתר. 
14. ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים לאחר התראה מראש. 
15. ההנהלה רשאית להוציא משתתף מפעילות באם יתעוררו בעיות משמעת והתנהגות. 
16. תושב אשר חייב תשלום בגין פעילות במתנ"ס לא יוכל להשתתף בכל פעילות עד להסדר החוב. 
17. ההנהלה רשאית להפעיל/לבטל/לשנות את מסגרת הפעילות באם לא ירשמו מספיק נרשמים. 
18. בגין העדר פעילות מצד המדריך יוחזר שיעור במועד אחר. במידה ולא ניתן יהיה להחזיר שיעור, יזוכה חשבון התושב בהתאם. היעדרות מפעילות של המשתתף אינה פוטרת את המשתתף מתשלום מלא של שכ"ל. 
19. חוגי מוסיקה – תיאום ימים ושעות מתבצעים מול המורים הרלוונטיים. החזר מפגש יתבצע אך ורק אם ביטול המפגש התבצע 24 שעות לפני מועד החוג. תיאום מועד חדש תלוי ביום הפעילות של המורה. 
20. הנרשם מסכים בזאת שלא לבטל ולא לשנות את ההרשאה לחיוב החשבון ללא אישור המתנ"ס. 
21. בקשות לביטולים/שינויים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול באתר המתנ"ס. לא יעשו ביטולים/העברות טלפוניות או באמצעות המדריך. אין ביטולים ראטרואקטיבים. 
22. ביטולים ושינויים יתקבלו עד ה-21 לחודש. 
23. ביטול בגין פציעה/מחלה על המשתתף להגיש אישור רפואי מרופא מקצועי באותו החודש. אין ביטולים ראטרואקטיבים 
24. התושב מאשר בזאת לשלוח אליו הודעות הקשורות לפעילות המתנ"ס בדוא"ל ו/או במסרון. 
25. עצם רישום לחוג מהווה הסכמה לקריאת התקנון ולקבלתו. 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"